HELIOS Green ODPADY

Řešení ŘÍZENÍ SBĚRU ODPADU je specializovaný systém, vyvinutý společností INFO NOVA, s geografickou komponentou, určený pro zpracování, evidenci a řízení všech činností spojených se sběrem různých druhů odpadu z rozsáhlého území. Řešení je integrováno do informačního systému HELIOS Green vyvinutého společností Asseco Solutions. Jeho implementací získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající všechny procesy probíhající ve společnosti.

Popis řešení

Systém v sobě integruje tři základní části:

 • První část tvoří speciální moduly, které řeší především zpracování obchodního případu, lokalizaci a evidenci sběrných nádob. Tyto moduly jsou vyvinuty nad jádrem informačního systému HELIOS Green. Moduly specializovaného řešení pokrývají všechny procesy probíhající při řízení sběru odpadu ve svozových firmách a technických službách:
  • Sjednání nové zakázky (různé typy) se zákazníkem
  • Změna zakázky
  • Ukončení zakázky
  • Četnosti svozu
  • Nadstandardní služby požadované zákazníkem pro všechny typy zakázek
  • Plánování svozů (vytvoření plánu, update ze zakázek předpisy četností svozu, definice posunu plánů a nádob, ukončení plánu,…)
  • Plánování svozů pomocí mapy (objekty zobrazované na mapě, akce podporované mapovým SW, identifikace stanoviště, stanovení nebo přesun umístění nádoby nebo místa nakládky, přiřazení nádob svozu do plánu svozu, optimalizace plánu svozu, založení nového plánu svozu, zobrazení více plánů svozu, atd.)
  • Úkoly na směnu (zařazení do úkolu na směnu, svoz, vytvoření svozů z úkolu, nápočet svozu
  • Sledování svozů (číselníky – Vozidlo, Plán svozu, Pozice, Parkoviště, Skládka, Typ nádoby, Ulice, Typ odpadu; data svozu – svoz, přiřazení vozidel svozu, místo nakládky, nádoba)
  • Vyhodnocování svozů (celkové vyhodnocení svozu, vyhodnocení obsloužení nádob, vyhodnocení svozu za vozidlo, výsypy, vyhodnocení svozu v systému HELIOS Green
  • Nádobárna (generování úkolu k nádobě svozu, ke sběrné nádobě, revize úkolů, aktualizace stavu nádob)
    
 • Druhá část je mapová aplikace postavená na grafickém systému CDSw Mapa 2010. Jeho prostřednictvím je zobrazena svozová oblast včetně jednotlivých sběrných míst a objektů, které jsou předmětem svozu. Mapová aplikace Popel je geografický systém postavený na grafickém jádru CDSw Mapa 2010. Aplikace úzce spolupracuje se systémem HELIOS Green. Není samostatně spustitelná a její základní funkční módy pro řešení definovaných úloh se nastavují nadřízenou aplikací HELIOS Green. Hlavním prostředkem komunikace HELIOS Green a mapy je webová služba publikovaná moduly INFO NOVA. Tento kanál zajišťuje oboustranné předávání dat a pomocí synchronizační tabulky umožňuje sledovat stav a součinnost obou aplikací. Systém HELIOS Green aktivuje mapovou aplikaci, GIS zapisuje průběžně stavové informace (prostřednictvím webové služby) do tabulky, která také slouží k předávání grafických dat zpracovaných v mapě. Mapová aplikace řeší v různých režimech práce (aplikačních módech) následující požadavky:
  • Zobrazování objektů stanovišť, nádob svozu, sběrných nádob, míst nakládky, plánů svozů v mapě dle zadaných parametrů určujících jejich pozici a vzhled,
  • Lokalizace existujícího stanoviště, definování pozice nového stanoviště,
  • Stanovení nebo přesun umístění nádoby nebo místa nakládky,
  • Přiřazení nádob svozu do plánu svozu,
  • Optimalizace plánu svozu,
  • Založení nového plánu svozu,
  • Zobrazení více plánů svozu.
  • Pro tyto účely jsou v mapové aplikaci následující grafické vrstvy: Stanoviště, Nádoba svozu, Sběrná nádoba, Místo nakládky, Plán svozu, Doplňková kresba (kresba znázorňující vazbu nádob svozu, sběrných nádob, a míst nakládky).
    
 • Všechny ekonomické úlohy související s popisovaným řešením jsou řešeny v třetí části pomocí ekonomických a dalších modulů systému HELIOS Green.

Přínosy

Hlavními přínosy implementace branžového řešení informačního systému HELIOS Green ODPADY jsou:

 • transformace dosud používaných softwarových produktů do jediného integrovaného IS,
 • evidence, sledování a řízení všech aktivit společnosti v jediném systému,
 • aktuální on-line informace pro vedení společnosti, průběžné sledování nákladů a výnosů,
 • přizpůsobení informačního systému specifickým požadavkům,
 • plná integrace produktů Microsoft do systému a jejich využití,
 • možnost implementace a využití návazných oborových řešení HELIOS Green
 • vývoj a přizpůsobování systému rozvoji společnosti a všem organizačním i legislativním změnám

 
Produktový list specializovaného řešení HELIOS Green ODPADY je k dispozici ke stažení ve formě PDF souboru.